گارانتی محصولات

کلیه دستگاه ها دارای برگه گارانتی مکتوب به همراه دستگاه می‌باشد.